Category Archives: Математика

Парадоксите на Зенон. Математическо и реално пространство

Парадоксите на Зенон са свързани със задачи от вида: „Ако изстреляме една стрела към мишена и тя започне да лети към нея, то винаги има точка (между стрелата и мишената), която е равна на половината от оставащото разстояние. Това означава ли, че стрелата никога няма да достигне мишената? “ Тъй като парадоксите на Зенон са свързани с безкрайното разделяне на пространството и времето, един начин за разгадаването им е да си припомним, че реално не можем да делим пространството и времето до безкрайно малки части:…

Read More »

Справочник по математика за 6. клас

Абсолютна стойност (модул) на рационално число   Ред на алгебричните действия : 1. Степенуване 2. Умножение и деление 3. Събиране и изваждане   Степенуване   Рационални числа   Средно аритметично на n числа:     Обемни тела   Права призма лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Цилиндър лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Пирамида обем:   Прав кръгов конус лице на околната повърхнина: лице на повърхнината: обем:   Сфера лице на повърхнината:   Кълбо обем:

Read More »